Проект інтенсивного розвитку області

Назва проекту:

Забезпечення повноцінної участі громадян в процесі розробки та впровадження стратегій розвитку територіальних громад

Назва заявника: .....................................


 1. 1. Проблема чи контекст, з яким працюватиме проект:

Головною проблематикою, на вирішення якої спрямовано проект, є критично низький рівень залучення місцевих мешканців до процесу стратегічного планування розвитку територіальних громад на всіх етапах – починаючи з розробки стратегій, їх прийняття та подальшого впровадження. Така ситуація призводить до суттєвого зниження ефективності вирішення місцевих проблем, відсутності повноцінного механізму співпраці влади та громадськості, що в свою чергу спричиняє загострення соціальних проблем цих громад.

Актуальність проекту полягає у створенні ефективної методики залучення мешканців громад до процесу управління цими громадами, у напрацюванні позитивного досвіду громадянами у колективному вирішенні своїх проблем з застосуванням механізмів співпраці з місцевою владою. Відсутність на даному етапі такого досвіду унеможливлює ефективний розвиток територій і спричиняє зростання соціальної напруги, в тому числі і виникнення конфліктних ситуацій як між членами територіальних громад один, так і по відношенню до органів місцевого самоврядування.

Актуальність проекту підтверджується попередньо проведеними заходами та досвідом, а саме:

Автором і керівником даного проекту Марчуком І. Д. проведено дослідження на території Вінницької області в період з вересня 2012 року по листопад 2013 року під час розробки стратегій розвитку територіальних громад, стратегій розвитку районів та розробки регіональної стратегії  Вінницької області.

Проведено особисті зустрічі з 200 сільськими головами під час читання лекцій в регіональному центрі підвищення кваліфікації державних службовців (в області 661 сільських голів).

Проведено практичну участь у семінарах в 8-ми районах Вінницької області, семінари проводились для сільських голів, головних бухгалтерів та землевпорядників сільських рад (в області 27 районів).

Проведено практичну роботу на сходах активу села в 8 територіальних громадах Вінницької області, одній громаді Рівненської та одній громаді Київської області.

Про дані заходи було зроблено відповідні доповіді та публікації в друкованих ЗМІ на каналах регіонального та місцевого телебаченні та Інтернеті.

В ході вищезгаданих заходів учасникам було презентовано ідею інтенсивного розвитку громад через залучення мешканців до процесу управління, яка лягла в основу даного проекту. Учасники підтримали дану ідею та зазначили її високу актуальність, а також висловили готовність до сприяння у впровадженні даного проекту у випадку отримання додаткового фінансування.

 

Головною метою проекту є: забезпечення ефективної комунікації органів місцевого самоврядування з населенням (територіальними громадами), створення умов для повноцінного залучення громадян до розробки і прийняття стратегічних документів, які мають забезпечити їх розвиток та розвиток територіальної громади, району та області.

З головної проблеми витікають проблеми другорядного рівня, це:

 1. Низька активність мешканців територіальних громад та їх участь в розробці і прийнятті управлінських рішень свого села, відповідно району та області (форма проведення громадських слухань і обговорень не дають об’єктивної думки громади );
 2. Відсутність ефективної процедури виявлення першочергових проблем громад, їх структурування та визначення оптимальних і доступних шляхів вирішення (проблеми визначаються вузьким колом людей без залучення широких кіл громадськості);
 3. Відсутність ефективної процедури  формування громадської ініціативи для органів представницької та виконавчої влади, як підстав для ефективних дій влади і ефективного використання регіональних ресурсів;
 4. Невдоволення громадян низьким рівнем задоволення їх потреб, який мають забезпечити органи місцевого самоврядування. Тому громадяни мають низьке бажання долучатись до співпраці з органами місцевої влади. Присутня недовіра до влади.

Оперативними цілями даного проекту будуть:

Ціль №1

Активізувати територіальні громади та підвищити їх активність до участі в розробці і прийнятті управлінських рішень свого села, відповідно району та області;

Ціль №2

Розробити, доопрацювати на пілотному районі та втілити на території області ефективну  процедуру виявлення першочергових проблем громад їх структурування та визначення оптимальних і доступних шляхів вирішення;

Ціль №3

Розробити ефективну процедуру  формування громадської ініціативи для органів представницької та виконавчої влади, як підстав для ефективних дій влади і ефективного використання регіональних ресурсів, навчити територіальні громади області користуватись даною процедурою;

Ціль №4

Підвищити рівень умов для задоволення потреб пересічних членів територіальних громад, що покращить соціальний та економічний рівень їх життя. Підвищить рівень довіри громадян до місцевої влади та пробудить бажання приймати участь у розробці та реалізації оперативних та стратегічних програм.

 1. 2. Короткий опис проекту:

Проект складається з 3-х етапів:

1 Етап Розробка методологічної частини, друк, підготовка групи експертів;

2Етап Тестування програми інтенсивного розвитку області на експериментальному районі;

3 Етап Впровадження програми інтенсивного розвитку області в усіх районах області і систематизація програм в обласну програму інтенсивного розвитку.

 

Проект має:

 1. Головну проблему на якій сфокусовано проект;
 2. Головну ціль яка має вирішити головну проблему;
 3. 4 проблеми другорядного рівня, що стримують досягнення головної цілі;
 4. До кожної другорядної проблеми відповідно поставлені 4 цілі;
 5. Кожна ціль має відповідні заходи які забезпечать її досягнення;
 6. Кожний окремий захід має свій очікуваний результат;
 7. Кожний очікуваний результат буде оцінюватись по відповідним критеріям.

Проект вважатиметься виконаним коли по відповідним критеріям буде отримано очікуваний результат, це означає що цілі по вирішенню другорядних проблем досягнуті і другорядні проблеми вирішені.

Якщо другорядні проблеми які стримують досягнення головної цілі проекту будуть усунуті, це означає, що головна ціль проекту досягнута і як наслідок усунута головна проблема проекту на якій сфокусовано весь проект.

 

Більш детальна інформація про проект викладена в Додатку 1:

Блок-Схема проекту: Забезпечення повноцінної участі громадян в процесі розробки та впровадження стратегій розвитку територіальних громад.                 Ч. 1,2,3,4.

 1. 3. Очікувані результати та створювані продукти:

Очікувані результати та продукти які будуть створені під час проекту викладені в Додатку 1

Блок-Схемі проекту: Забезпечення повноцінної участі громадян в процесі розробки та впровадження стратегій розвитку територіальних громад. Ч. 3,4.

 


©2010-2023 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR