Рада підприємців при Вінницькій ОДА

Рада підприємців при Вінницькій ОДА

 

Регіональна рада підприємців при Вінницькій ОДА є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації.

 

Регіональна рада підприємців у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, , а також положенням КМУ України про регіональну раду підприємців № 526 від 18.05.2011 р.

 

Положення про регіональну раду підприємців погоджено з органом виконавчої влади, яким вона утворена, та схвалюється на її засіданні.

 

Завдання (функції) регіональної ради підприємців при Вінницькій ОДА

 

1) сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в регіоні;

 

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

 

3) розгляд проектів регіональних програм розвитку підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання;

 

4) підготовка і подання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо:

    1. створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в регіоні;

    2. формування та реалізація в регіоні спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва;

    3. розв’язання спірних питань у сфері підприємництва;

 

5) розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, відродження позитивних традицій та етичних принципів підприємництва.

 

Права регіональної ради підприємців при Вінницькій ОДА

 

1) утворювати робочі групи із залученням представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

 

2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 

3) отримувати від органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку;

 

4) подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

 

5. Регіональна рада підприємців формується за територіальним принципом із числа представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при обласній держадміністрації.

 

Персональний склад регіональної ради підприємців затверджується актами голови обласної держадміністрації згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

 

6. Формою роботи регіональної ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок скликання та ведення засідань визначається регламентом регіональної ради підприємців, який затверджується на її засіданні.

 

7. Регіональну раду підприємців очолює голова, який має першого заступника та заступника.

Регіональна рада підприємців на своєму засіданні обирає голову ради, його першого заступника та заступника простою більшістю голосів присутніх членів ради.

 

8. Голова регіональної ради підприємців здійснює керівництво її діяльністю.

 

9. Голова регіональної ради підприємців рекомендується обласною держадміністрацією для включення до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

 

10. Для забезпечення діяльності регіональної ради підприємців може утворюватися секретаріат, керівник якого призначається головою зазначеної ради.

 

11. Регіональна рада підприємців на своєму засіданні затверджує положення про її секретаріат.

 

12. Члени регіональної ради підприємців виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 

13. На своїх засіданнях регіональна рада підприємців схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

 

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів регіональної ради підприємців.

 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам регіональної ради підприємців, голові обласної держадміністрації.

 

Член регіональної ради підприємців, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

14. Регіональна рада підприємців інформує громадськість про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації та офіційний веб-сайт обласної держадміністрації.

 

15. Регіональна рада підприємців може мати бланк із своїм найменуванням та власний веб-сайт.

 

16. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи регіональної ради підприємців здійснює обласна держадміністрація.

 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR