ПОСТАНОВА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 травня 2011 р. № 526

Київ

 

Про утворення регіональних рад підприємців

З метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в регіонах, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Типове положення про регіональну раду підприємців в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:забезпечити утворення та функціонування регіональних рад підприємців;затвердити протягом двох місяців склад регіональних рад підприємців із числа представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, організацій роботодавців, громадських рад при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях; вжити заходів до створення належних умов для роботи регіональних рад підприємців; забезпечити участь своїх представників у засіданнях регіональних рад підприємців;

забезпечити постійне інформування громадськості шляхом розміщення у місцевих засобах масової інформації та на своїх офіційних веб-сайтах повідомлень про діяльність регіональних рад підприємців.

 

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

разом з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України забезпечити надання методологічної допомоги регіональним радам підприємців;

внести пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою.

 

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 518 “Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1318).

 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

 

Інд.70

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 травня 2011 р. № 526

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про регіональну раду підприємців в Автономній

Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі

 

1. Регіональна рада підприємців в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі (далі — регіональна рада підприємців) є консультативно-дорадчим органом відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

 

2. Регіональна рада підприємців у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а також положенням про регіональну раду підприємців, розробленим на основі цього Типового положення.

 

Положення про регіональну раду підприємців погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, яким вона утворена, та схвалюється на її засіданні.

 

3. Основними завданнями регіональної ради підприємців є:

 

1) сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в регіоні;

 

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

 

3) розгляд проектів регіональних програм розвитку підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання;

 

4) підготовка і подання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо:

 

створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в регіоні;

 

формування та реалізація в регіоні спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва;

 

розв’язання спірних питань у сфері підприємництва;

5) розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, відродження позитивних традицій та етичних принципів підприємництва.

 

4. Регіональна рада підприємців має право:

 

1) утворювати робочі групи із залученням представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

 

2) отримувати в установленому порядку від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 

 

3) отримувати від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку;

4) подавати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Регіональна рада підприємців формується за територіальним принципом із числа представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації.

Персональний склад регіональної ради підприємців затверджується актами Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

6. Формою роботи регіональної ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок скликання та ведення засідань визначається регламентом регіональної ради підприємців, який затверджується на її засіданні.

7. Регіональну раду підприємців очолює голова, який має першого заступника та заступника.

Регіональна рада підприємців на своєму засіданні обирає голову ради, його першого заступника та заступника простою більшістю голосів присутніх членів ради.

8. Голова регіональної ради підприємців здійснює керівництво її діяльністю.

9. Голова регіональної ради підприємців рекомендується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією для включення до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

10. Для забезпечення діяльності регіональної ради підприємців може утворюватися секретаріат, керівник якого призначається головою зазначеної ради.

11. Регіональна рада підприємців на своєму засіданні затверджує положення про її секретаріат.

12. Члени регіональної ради підприємців виконують свої обов’язки на громадських засадах.

13. На своїх засіданнях регіональна рада підприємців схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

 

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів регіональної ради підприємців.

 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам регіональної ради підприємців, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

 

Член регіональної ради підприємців, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

14. Регіональна рада підприємців інформує громадськість про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації та офіційний веб-сайт Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

 

15. Регіональна рада підприємців може мати бланк із своїм найменуванням та власний веб-сайт.

 

16. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи регіональної ради підприємців здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація.

_____________________

 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR